วัตถุประสงค์ของการสอบเทียบในระบบคุณภาพ
1.เพื่อยืนยันความเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
2.เพื่อยืนยันความเป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการผลิต
3.เพื่อยืนยันความเป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ
องค์ประกอบของการสอบเทียบ
1.มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับ
2.วิธีปฏิบัติ
3.ผู้ปฏิบัติ
4.สภาวะแวดล้อม
มาตรฐานของตุ้มน้ำหนัก ใช้มาตรฐาน OIMLการแบ่งชั้นของตุ้มน้ำหนัก ตามขอบเขตของความคลาดเคลื่อน อัตราการเผื่อเหลือเผื่อขาดของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน Maximum permissible errors
การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักแล้วจะทวนสอบ Verification ว่าตุ้มน้ำหนักนั้นยังอยู่ในชั้นเดิมหรือไม่โดย เทียบกับตารางแสดงอัตราการเผื่อเหลือเผื่อขาดของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน Maximum permissible errors (MPE)
โดยที่ ค่าความไม่แน่นอน uncertainty เป็น 1/3 ของ MPE และค่าความไม่แน่นอน uncertainty รวมกับค่าแก้ Correction ไม่เกินค่า MPE ของชั้นตุ้มน้ำหนักมาตรฐานนั้นๆ