การสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
การใช้เครื่องชั่งให้ได้ถูกต้องนั้น
1.การติดตั้งเครื่องชั่งที่เหมาะสม
2.การใช้และการรักษาเครื่องชั่งอย่างถูกวิธี
3.การตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องชั่งตามกำหนดเวลา
4.การตรวจสอบเครื่องชั่งก่อนการใช้งาน
การเลือกเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับงาน การชั่งน้ำหนักเพื่อคัดน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ เราจะต้องเลือกเครื่องชั่งที่ชั่งน้ำหนักได้คลาดเคลื่อนไม่เกิน 1/10 ของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้หรือ 1/3 ของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
โครงสร้างหลักการทำงานของเครื่องชั่ง เครื่องชั่งแบบจาน เครื่องชั่งไฟฟ้าที่ใช้ strain Gauge
เครื่องชั่งที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้า
การเลือกซื้อและเลือกใช้เครื่องชั่ง พิจารณาจาก
1. ความละเอียดของเครื่องชั่ง Readability
2.น้ำหนักที่มากที่สุดที่เครื่องชั่งสามารถรับได้ Weighing capacity
3.ความเที่ยงของเครื่องชั่ง Repeatability, Reproducibility
4.ความคลาดเคลื่อน/ความถูกต้อง Linearity คือค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่อ่านได้กับค่าน้ำหนักจริง
5.ค่าความคลาดเคลื่อนที่อ่านได้จากเครื่องชั่งเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป Sensitivity drift