การพิจารณาความคลาดเคลื่อนของเครื่องชั่งจาก Specification จาก Reproducibility และ Linearity
การปรับตั้งเครื่องชั่ง ใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่อยู่ภายนอกเครื่องชั่ง (External Calibration) และ ใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานที่อยู่ภายในเครื่องชั่ง (Internal Calibration) มักใช้ตัวย่อว่า CAL ควรมีการปรับตั้งเมื่ออุณหภูมิห้องมีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องชั่ง
สถานที่สำหรับติดตั้งเครื่องชั่ง ต้องพิจารณา โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่ง ต้องแข็งแรง พื้นต้องไม่สั่นสะเทือน ห้องเครื่องชั่ง มีประตูเข้าออกทางเดียว แสงสว่างเหมาะสม อุณหภูมิคงที่ ความชื้น45-60 %
หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องชั่งในบริเวณที่มีความร้อน มีลมพัด
การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องชั่ง
1. การปรับตั้งให้เครื่องชั่งอยู่ในแนวตั้งตรง โดยการปรับลูกน้ำ แล้วจึงทำการปรับตั้งเครื่องชั่ง(calibration)
2. ก่อนใช้งานอุ่นเครื่องใช้ก่อนใช้งานนาน 30 นาที
3.ใช้ภาชนะใส่สารที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะพลาสติกในกรณีที่ความชื้นต่ำกว่า 40% อาจจะเกิดไฟฟ้าสถิต
4.ควรวางน้ำหนักกลางจาน
5.การอ่านค่าเมื่อเครื่องชั่งแสดงสัญญาณให้อ่านค่า
6.ควรดูแลเครื่องชั่งให้สะอาดอยู่เสมอ