การสอบเทียบเครื่องชั่ง
เลือกชุดตุ้มน้ำหนักที่ครอบคลุมช่วงน้ำหนักที่ใช้งานประจำ ชุดตุ้มน้ำหนักควรมีค่าความไม่แน่นอนน้อยกว่าค่าความละเอียดของเครื่องชั่งที่จะทำการสอบเทียบ สอบเทียบโดยการชั่งตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ที่ช่วงน้ำหนักต่างๆ จุดละ 10 ซ้ำ ค่าที่อ่านได้จะนำไปคำนวณเป็นค่าแก้ของค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่ง
ค่าที่ถูกต้อง = ค่าที่อ่านได้+ค่าแก้
(ค่าที่ระบุบนตุ้มน้ำหนัก+ค่าแก้ไขตุ้มน้ำหนักมาตรฐานในใบ Certificate = ค่าที่อ่านได้+ค่าแก้)
การวางน้ำหนักไม่กลางจาน จะแบ่งจานชั่งออกเป็น 5 ส่วน คือ บริเวณตรงกลาง และบริเวณรอบๆ อีก 4 ส่วนตรงมุมจาน ค่าที่ได้แต่ละตำแหน่งจะนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ชั่งกลางจาน ดูค่าที่ผิดพลาดสูงสุด = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดจากการวางน้ำหนักไม่ตรงกลางจาน
การหาค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องชั่ง
1. Type A ได้จากการวัดซ้ำ
2. Type B ได้จากการหาค่าความไม่แน่นอนของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน และ resolution ของเครื่องชั่ง
3.Combined Uncertainty
4. หา effective degree of freedom
5.expanded Uncertainty
การทวนสอบเครื่องชั่ง
คือการยืนยันโดยการตรวจสอบและมีหลักฐานแสดงว่าเป็นไปตามที่ระบุ