เครื่องชั่งดิจิตอล 0.001-20g
การสอบเทียบเครื่องชั่งคือ กระบวนการตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการว่ายังคงมีคุณลักษณะ ทางด้านมาตรวิทยาที่เหมาะสมในการใช้งานต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อทำให้ผลการทดสอบ และห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เอกสารฉบับนี้จึงได้นำเสนอแนวทางการสอบเทียบเครื่องชั่งซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบลักษณะทั่วไป การตรวจสอบความเที่ยง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่อ่านได้ และการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการวางน้ำหนักไม่ตรงกลางจานชั่ง พร้อมทั้งทำการสอบเทียบเครื่องชั่งรุ่น BA 210S ยี่ห้อ Sartorius ผลปรากฏว่า เครื่องชั่งมีลักษณะการทำงานโดยทั่วไปเป็นปกติ ความเที่ยงของเครื่องชั่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ 0.0001 กรัม ส่วนความถูกต้องของค่าที่อ่านได้จะออกมาในรูปของค่าแก้ (Correction) ซึ่งจะนำไปใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบว่าต้องการความถูกต้องที่ระดับ ใด หากค่าปรับแก้ที่ได้มีค่าสูงกว่าที่วิธีทดสอบระบุไว้ ก็ให้นำค่าเหล่านี้ไปคำนวณในผลการทดสอบด้วย การสอบเทียบทำให้ทราบค่าความไม่แน่นอนของเครื่องชั่ง ซึ่งนำไปใช้ร่วมในการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบได้
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสอบเครื่องชั่งประจำวัน โดยจัดหาวัสดุอ้างอิงที่มีน้ำหนักคงที่ และใกล้เคียงกับน้ำหนักที่ชั่งเป็นประจำคือ 1 กรัม ทำการเก็บข้อมูลการชั่งน้ำหนักทุกวันๆ ละ 4 ครั้ง แล้วจึงนำมาคำนวณทางสถิติ เพื่อสร้างเส้นขอบเขตควบคุม เป็นการเฝ้าระวังความผิดปกติของเครื่องชั่ง หากพบว่าค่าที่อ่านได้เกินขอบเขตควบคุมจะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทัน