การใช้เครื่องชั่งระบบดิจิตอล

ปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้มีการนำเครื่องชั่งระบบดิจิตอลมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปมากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้งานเครื่องชั่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาเครื่องชั่งให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้นาน รวมทั้งการตรวจเช็คเครื่องชั่งเบื้องต้น ว่าเครื่องชั่งของเรานั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้หรือไม่ และนี่คือเกร็ดความรู้
ที่รวบรวมมาให้ท่านทั้งหลายที่มีความสนใจนำไปประยุคเพื่อดูแลรักษาเครื่องชั่งของท่านให้ใช้งานได้นานและลดค่าใช้จ่าย
แนะนำการใช้เครื่องชั่งอย่างถูกต้อง
1. ก่อนวางเครื่องชั่งใช้งาน ควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมก่อน เช่นพื้นที่วางเครื่องชั่ง
ต้องเป็นที่เรียบและเท่ากันเสมอ ถ้าเป็นโต๊ะต้องมั่นคง แข็งแรง ไม่โยกเยก
2. เมื่อวางเครื่องชั่งแล้วให้สังเกตที่ลูกน้ำของเครื่องชั่ง และปรับให้อยู่ตรงกลางพอดีเสมอ
3. ปรับขาของเครื่องชั่งให้สมดุลทั้ง 4 ขา
4. ตรวจดูความคงที่ของอุณหภูมิภายในห้องชั่ง เครื่องชั่งจะได้ใช้งานได้ดีและมีความ
เที่ยงตรงสูงอุณหภูมิจะต้องคงที่เสมอ ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 องศา
อาจทำให้การอ่านค่าผิดไป 1-2 ส่วนในหนึ่งล้านส่วนก็เป็นไปได้
5. ปกติความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเครื่องชั่งของเครื่องชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ควรจะอยู่
ระหว่าง 45-60%
6. ก่อนเริ่มใช้งาน ควรเปิดเครื่องชั่งทิ้งไว้ประมาณ 10 – 20 oนาทีเพื่อ Warm เครื่องชั่ง
7. ในการชั่งน้ำหนักในแต่ละครั้ง ควรชั่งสิ่งของให้อยู่ตรงกลางจานชั่งเสมอ
8. เมื่อชั่งน้ำหนักแล้วต้องนำสิ่งของออกจากเครื่องชั่งทันที ไม่ควรชั่งทิ้งไว้เป็นเวลานาน ๆ
เพราะอุณหภูมิและความชื้นจะมีผลทำให้เครื่องชั่งอ่านค่าผิด Load Cell
เกิดการชำรุดเสียหายได้
9. ไม่ควรชั่งน้ำหนักเกินพิกัดของเครื่องชั่ง ควรชั่งอยู่ในระดับที่ 1/3 – 2/3 ของค่าพิกัด
สูงสุดของเครื่องชั่ง
10. เมื่อใช้งานเครื่องชั่งเสร็จเรียบร้อย ควรปิดเครื่องชั่งและทำความสะอาดเครื่องชั่งทันที
โดยใช้ผ้านุ่ม ๆ และสะอาดเช็ด มั่นตรวจดูว่ามีสิ่งของล่วงหล่นลงไปในเครื่องชั่ง
หากมีให้รีบนำออกและทำความสะอาดทันที
11. ควรเก็บเครื่องชั่งไว้ในอุณหภูมิปกติ หากเครื่องชั่งไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
ควรถอดแบตเตอรี่ออกด้วย

สาเหตุที่ทำให้เครื่องชั่งชำรุดเสียหาย
1. เครื่องชั่งได้รับสารเคมีหล่นใส่เป็นเวลานาน
2. มีเศษผงหรือเศษวัสดุหกตกหล่นและสะสมอยู่ในระบบของเครื่องชั่ง
3. เครื่องชั่งได้รับการกระแทกอย่างแรง ทำให้ load Cell ชำรุดเสียหาย
4. บางครั้งกระแสไฟฟ้าเกิด Over Load ทำให้ระบบวงจรของเครื่องชั่งได้รับความเสียหาย
5. การใช้งานที่ผิดประเภทย่อมทำให้เครื่องชั่งเกิดความเสียหายได้ เช่น ชั่งสินค้า
ในห้องเย็นควรเลือกเครื่องชั่งที่สามารถป้องกันความชื้นได้
6. ความเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานของเครื่องชั่งที่ใช้มาเป็นเวลานานหลายปี
7. การทำความสะอาดเครื่องชั่งที่ผิดประเภท เช่น การใช้สารเคมีทำความสะอาด
หรือฉีดน้ำเข้าเครื่องชั่ง