2. เครื่องชั่ง

เครื่องชั่ง คือ เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณน้ำหนักของวัตถุ โดยแบ่งตามโครงสร้างหลักการทำงานได้ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบกล และระบบไฟฟ้า ในที่นี้จะกล่าวถึงระบบไฟฟ้า (เครื่องชั่งอิเลคทรอนิกส์แบบดิจิตอล) เท่านั้น
2.1 การเลือกใช้เครื่องชั่งให้เหมาะสมกับงาน
2.1.1 ต้องทราบวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการใช้เครื่องชั่ง เช่น ชั่งอะไร น้ำหนักที่ชั่งไม่เกินเท่าไร และค่าความคลาดเ คลื่อนที่มากทึ่สุดของเครื่องชั่งที่ยอมรับได้ เป็นต้น
2.1.2 ต้องกำหนดคุณลักษณะสำคัญของเครื่องชั่ง หรือเลือกโดยการคำนึงถึงงานที่จะใช้ตามคุณ ลักษณะต่างๆ ของเครื่องชั่งที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ระบุ
2.2 คุณลักษณะของเครื่องชั่ง (บริษัทเป็นผู้ระบุ
2.2.1 Readability คือ ค่าความละเอียดของเครื่องชั่ง
2.2.2 Weighing Capacity คือ น้ำหนักที่มากที่สุดที่เครื่องชั่งสามารถชั่งได้
2.2.3 Repeatability คือ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่มากที่สุดกับน้อยสุดของการทำซ้ำ (6 ครั้งเป็นอย่างน้อย)
2.2.4 Reproducibility คือ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการชั่งซ้ำอย่างอย่างน้อย 10 ครั้ง ของน้ำหนักไม่เกิน 50 kg. ส่วนที่น้ำหนักมากกว่า 50 kg. ชั่งซ้ำ 5 ครั้ง
2.2.5 Linearity คือ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งกับน้ำหนักจริงที่วางอยู่บนเครื่องชั่ง
2.2.6 Sensitivity drift คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่อ่านได้จากเครื่องชั่ง เมื่ออุณหภูมิของเครื่องชั่ง เปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิที่ปรับตั้งเครื่องชั่ง โดยที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 1 องศา เครื่องชั่งจะคลาดเคลื่อนไป 2 ในล้านส่วน หรือ 2 ppm./ oc
2.2.7 Tare Range คือ ช่วงน้ำหนักที่เราสามารถปรับค่าให้เครื่องชั่งอ่านค่าเป็น 0 (ศูนย์) ได้
2.2.8 Response Time คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดงผลการชั่งของเครื่องชั่งหลังจากวางของที่ต้องการชั่งบนจานชั่งแล้ว
2.2.9 Allowable Operating Temperature คือ ช่วงอุณหภูมิที่เครื่องชั่งสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดคุณลักษณะ
2.3 การใช้เครื่องชั่งในงานวิเคราะห์หรือการทดสอบ
ตามมาตรฐานของการวิเคราะห์หรือทดสอบของ มอก. /ISO หรือ ASTM โดยคุณลักษณะเครื่องชั่งที่ใช้ในการทดสอบ หรือวิเคราะห์ ให้สามารถคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.1 – 1.0 %
2.4 การปรับตั้งเครื่องชั่ง (ก่อนการใช้งาน)
การปรับตั้งเครื่องชั่ง คือ การกระทำใดๆที่ทำให้เครื่องชั่งชั่งได้ถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับตั้งเครื่องชั่ง ได้แก่ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานสำหรับปรับตั้งเครื่องชั่ง (ผ่านการสอบเทียบแล้ว)
การปรับตั้งเครื่องชั่งก่อนการใช้งาน ควรทำทุกครั้งก่อนการใช้งานในแต่ละวัน หรือหลังการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเครื่องชั่ง เพื่อปรับสภาพของเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมนั้นๆ โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ
2.4.1 External Calibration คือ การปรับตั้งเครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานซึ่งอยู่ภายนอกเครื่องชั่ง
2.4.2 Internal Calibration คือ การปรับตั้งเครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานซึ่งอยู่ภายในเครื่องชั่ง
2.5 สถานที่สำหรับติดตั้งเครื่องชั่ง มีองค์ประกอบ ดังนี้
2.5.1 โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่ง
2.5.1.1 พื้นโต๊ะต้องมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม เช่น โต๊ะหิน
2.5.1.2 โต๊ะต้องวางบนพื้นห้อง หรือยึดติดกับผนังห้องอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอิสระ
2.5.1.3 โต๊ะจะต้องวางเฉพาะเครื่องชั่งอย่างเดียว และโต๊ะหนึ่งตัวต่อเครื่องชั่งหนึ่งเครื่อง
2.5.1.4 ต้องมีประตูเข้าออกทางเดียว และมีหน้าต่างให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
2.5.1.5 ควรวางโต๊ะที่บริเวณมุมห้อง (ห่างจากผนังห้องเล็กน้อย) เพราะเป็นบริเวณที่เสถียรหรือมั่นคงที่สุด
2.5.2 แสง
2.5.2.1 ต้องไม่มีแสงส่องถึงจนเป็นผลกระทบต่ออุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม
2.5.2.2 การติดตั้งหลอดไฟ ต้องห่างจากเครื่องชั่งพอสมควร เพื่อลดผลกระทบจากความร้อนเนื่องจากหลอดไฟ