การใช้และบำรุงรักษาเครื่องชั่ง

เครื่องชั่งต้องระวังรักษาให้ดี หากชำรุดเสียหาย การชั่งน้ำหนักอาจคลาดเคลื่อนจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้เครื่องชั่งควรปฏิบัติดังนี้ (ชูชาติ และเปรมใจ, 2525; ชูชาติ, 2539; ประเสริฐ, 2539; Falconer, 2533; Harvey, 2000)

1. วางเครื่องชั่งในบริเวณที่แยกจากเครื่องมืออื่นๆ บนโต๊ะที่มีการสั่งสะเทือนน้อยควรอยู่ในบริเวณที่ไม่มีการเดินพลุกพล่าน มีแสงสว่างพอเพียง (ควรใช้หลอดฟลูออเรสเซนซ์ให้แสงสว่าง เพราะความร้อนน้อยกว่าหลอดทังสเตน) ไม่ควรตั้งชิดหน้าต่าง เพราะอาจถูกฝนหรือความร้อนจากแสงแดด

2. เครื่องชั่งไฟฟ้าควรติดตั้งเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้า (voltage stabilizer) เพิ่มเติม

3. ควรอุ่นเครื่องชั่งไว้อย่างน้อย 15-30 นาที ก่อนใช้งาน (อาจเสียบปลั๊กเครื่องชั่งทิ้งไว้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องก็ได้)

4. ก่อนใช้ควรดูว่าลูกน้ำอยู่ตรงกลางหรือไม่ (แสดงถึงเครื่องชั่งอยู่ในสภาพสมดุลย์) หากลูกน้ำไม่อยู่ตรงกลาง ต้องปรับตั้งลูกน้ำให้อยู่ตรงกลาง

5. ขณะชั่งต้องนั่งกึ่งกลางของเครื่องชั่งเสมอ

6. ห้ามนำวัตถุหรือสารเคมีที่ยังร้อนอยู่ไปชั่ง ควรตั้งทิ้งไว้ให้เย็นเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อน

7. อย่าชั่งสารที่มีน้ำหนักมากกว่าความสามารถของเครื่องชั่ง

8. ห้ามวางวัตถุที่จะชั่งลงบนจานชั่งโดยตรง โดยเฉพาะวัตถุที่เป็นของเหลวหรือเปียกชื้น

9. ตัวอย่างที่ระเหยง่ายควรชั่งในภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันการระเหย

10. ตัวอย่างที่ทำให้แห้งด้วย oven ควรเก็บไว้ใน desiccator ก่อนนำมาชั่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างดูดความชื้นอีกครั้ง
11. การชั่งสารเคมีที่สามารถกัดกร่อนโลหะ ตัวอย่างเช่น ผลึกไอโอดีน (I2) และสารประกอบของไซยาไนด์ ควรใส่ในขวดชั่งสารที่มีฝาปิดมิดชิด

12. เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรใส่ถุงดูดความชื้นในตู้เก็บเครื่องชั่งเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและการเกาะของไอน้ำ

13. ต้องรักษาเครื่องชั่งให้สะอาดอยู่เสมอ หลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้งควรคลุมเครื่องชั่งเพื่อป้องกันฝุ่นละออง